Den kirkelige handling

Dåbshandlingen forestås af Kgl. Konfessionarius, Biskop
Erik Norman Svendsen.

Medvirkende:
Holmens Kirkes Kantori under ledelse af organist og
Kantor Jakob Lorentzen.

Københavns Drengekor, Det Kongelige Kantori under
Ledelse af domkantor Ebbe Munk.

Ved orglet:
Organist Jakob Lorentzen og organist Erik Kolind.

Harpesolo:
Hellen Davies Mikkelborg.

Mens gæsterne ankommer fremføres danske sange og
salmer af de to kor.

Når Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige
Højhed Prinsgemalen træder ind i kirken, fremføres
Grayston Ives: Intrada.

Når Deres Kongelige Højheder Kronprinsen og Kronprinsessen træder ind i kirken, synger korene:
Povl Schierbeck/ H.C.Andersen: »I Danmark er jeg født,
dér har jeg hjemme,« (Arr. J. Lorentzen).

MENIGHEDEN SYNGER
Op, al den ting, som Gud har gjort
Mel.: Tjekkisk sangbog 1576.

1 Op, al den ting, som Gud har gjort,
hans herlighed at prise!
Det mindste, han har skabt, er stort
og kan hans magt bevise.

2 Gik alle konger frem på rad
i deres magt og vælde,
de mægted ej det mindste blad
at sætte på en nælde.

3 Det mindste græs jeg undrer på
i skove og i dale,
hvor skulle jeg den visdom få
om det kun ret at tale?

4 Hvad skal jeg sige, når jeg ser,
at alle skove vrimle,
de mange fuglesving, der sker
op under Herrens himle?

5 Hvad skal jeg sige, når jeg går
blandt blomsterne i enge,
når fuglesangen sammenslår
som tusind harpestrenge?

6 Hvad skal jeg sige, når mit sind
i havets dybe grunde
kun dog så lidt kan kige ind
og ser så mange munde?

7 Hvad skal jeg sige, når jeg ser,
hvor stjerneflokken blinker,
hvor mildt enhver imod mig ler
og op til himlen vinker?

8 Hvad skal jeg sige, når jeg op
til Gud i ånden farer
og ser den store kæmpetrop
af blide engleskarer?

9 Hvad skal jeg sige? mine ord
vil ikke meget sige:
o Gud! hvor er din visdom stor,
din godhed, kraft og rige!

10 Op, stemmer alle folk på jord
med frydetone sammen:
Halleluja, vor Gud er stor!
Og Himlen svare: Amen!
Hans Adolph Brorson 1734.

KOLLEKT
Lovet være du, vor Herre Jesus Krist,
fordi du kom til os,
lod dig døbe med synderes dåb
og delte vore sorger og glæder.
Du søgte ikke dit eget,
men gik lidelsens vej til ende
for at gøre os fri.
Vi beder dig:
Hjælp os til at kunne høre det tilsagn,
du gav os i vor dåb.
Lad det være vor styrke og glæde,
at vi er Guds elskede børn,
så vi lever i tro, håb og kærlighed,
indtil vi skal se dig ansigt til ansigt,
du, som er kærligheden og vil kærligheden
fra evighed til evighed.

Amen.

Skriftlæsning :
I er alle Guds børn ved troen, i Kristus Jesus. Alle I, der er
døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus (Gal. 3,26).

KGL. KONFESSIONARIUS, BISKOP ERIK NORMAN SVENDSEN,TALER

MENIGHEDEN SYNGER
Alle mine kilder skal være hos dig
Mel.: Thomas Laub 1922.
1 Alle mine kilder skal være hos dig!
Det var Guds-ordet i gamle dage
til det folkefærd uden mage,
som bar på vor Herres moder hos sig.

2 Alle mine kilder skal være hos dig!
Det var Guds-ordet i tidens fylde,
da han fødtes, som engle hylde,
da Jomfru Marie ham bar hos sig.

3 Alle mine kilder skal være hos dig!
genlød røsten fra Himmel åben,
F ader-røsten ved Jesus-dåben:
Min Søn! Jeg har velbehag i dig.

4 Alle mine kilder skal være hos dig!
Det er Guds-ordet i nådens dage
til det bad, som er uden mage,
Ånds-badet, vor Herre bar i sig.

5 Alle mine kilder skal være hos dig!
Det er Gud Faders den høje tale
til den dåb, som i jordens dale
vor Herre han bærer skjult i sig.

6 Alle mine kilder skal være hos dig!
Af dig genfødes skal jord og himmel,
folks og tungers og stjerners vrimmel
med alt, hvad jeg evig bar i mig!
N.F.S. Grundtvig 1856-60.

DÅBSHANDLINGEN

LOVPRISNING OG BØN
Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store
barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu
Kristi opstandelse fra de døde.

Lad os alle bede:
Vi takker dig, himmelske Fader, fordi du ved din enbårne
Søn har givet os den hellige dåb, hvori du gør os til dine
børn og skænker os Helligånden med syndernes forladelse
og det evige liv. Vi beder dig: Tag i nåde mod disse børn,
som vi bærer frem for dit åsyn. Indlem dem i din menighed,
og bevar dem i dit samfund både her og hisset!

Amen.

SKRIFTLÆSNING
Således taler vor Herre Jesus Kristus:
Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen
og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i
Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer
dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er
med jer alle dage indtil verdens ende.

Evangelisten Markus skriver:
Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre
ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det,
blev han vred og sagde til dem: »Lad de små børn komme
til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres.
Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke tager imod Guds rige
ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.« Og han tog
dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.
Så vil vi nu hjælpe disse børn til hans velsignelse ved at
døbe dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

KORSTEGNELSE
Modtag det hellige korses tegn både for dit ansigt og for dit
bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede
Herre Jesus Kristus.

Hvad er barnets navn? - N.N.

TROSBEKENDELSE
N.N. Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt
hans væsen? - Ja!
Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens
skaber? - Ja!
Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som
er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint
under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret
til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret
til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges,
højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og
døde? - Ja!
Tror du på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de
helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse
og det evige liv? - Ja!
Vil du døbes på denne tro? - Ja!

DÅBSHANDLING
N.N. Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens
navn. Amen.
Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som nu
har genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig
syndernes forladelse, han styrke dig med sin nåde til det
evige liv!
Han bevare din udgang og indgang fra nu og til evig tid!

Amen.

FADERVOR
Fader vor, du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen.
Fred være med jer!

FADDERTILTALE
I forældre og faddere til disse børn er nu vidner på, at de
er døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. I forældre
skal oplære jeres børn i den kristne tro og bede for
dem, for at de må blive i Kristus, ligesom de nu ved dåben
er indpodet i ham. Og sker det, at forældrene dør, før børnene
bliver voksne, da skal I faddere, så vidt det står til jer,
drage omsorg for, at de oplæres i den kristne tro.
Fred være med jer!

Palle Mikkelborg: May the Lord Bless You.
Improvisation med indlagt koral for Københavns Drengekor, soli og harpe. Tekst: Den aronitiske velsignelse og Johannes Johansen.

MENIGHEDEN SYNGER
Sov sødt, barnlille
Mel.: Thomas Laub 1915.
1 Sov sødt, barnlille!
Lig rolig og stille,
så sødelig sov
som fuglen i skov,
som blomsterne blunde i enge!
Gud Fader har sagt:
Stå, engle, på vagt,
hvor mine de små er i senge!

2 Gudsfingrene grande
slog kors for din pande,
Guds Enbårnes røst
slog kors for dit bryst,
thi skal ingen djævel dig skade;
nu kan i din dåb
med saligheds håb
din sjæl og dit hjerte du bade.

3 Læg hænderne sammen,
da lægger sig amen
til Frelserens bøn,
som stiger i løn
og lyder, hvor englene kvæde;
i Himmerigs kor
det lille Guds-ord
omfavne Guds engle med glæde.

4 Sov sødt, barnlille!
Lig rolig og stille,
og nyn på det navn
med nåden i favn,
al jorden til salighed givet!
Nyn: Jesus er min,
så favr og så fin,
min Jesus er lyset og livet!
N.F.S. Grundtvig 1844, 1850 og 1864.
Bearbejdet 1872.

KOLLEKT OG VELSIGNELSE
Lad os alle bede!
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig af hjertens
grund, fordi du har ladet os komme til den nådefulde dåb,
hvori du skænkede os syndernes forladelse, Helligånden og
det evige liv for din Søns, Jesu Kristi, skyld.
Vi beder dig: Bevar os i troen, så at vi aldrig tvivler om denne din gave, og styrk os ved din Helligånd til at stride mod
synden og blive i vor dåbs nåde, indtil vi bliver til evig tid
salige, ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som
med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud
fra evighed og til evighed.

Amen.

Præst: Herren være med jer!
Svar: Og med din ånd!
Præst: Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!
Svar: Amen, amen, amen.

MENIGHEDEN SYNGER
Som den gyldne sol frembryder
Mel.: Henrik Rung 1847.
1 Som den gyldne sol frembryder
gennem den kulsorte sky
og sin stråleglans udskyder,
så at mørk og mulm må fly,
så min Jesus af sin grav
og det dybe dødens hav
opstod ærefuld af døde
imod påske-morgenrøde.

2 Tak, o store sejerherre,
tak, o livsens himmelhelt,
som ej døden kunne spærre
i det helvedmørke telt!
Tak, fordi at du opstod
og fik døden under fod!
Ingen tunge kan den glæde
med tilbørlig lov udkvæde.

3 Jeg kan finde i mit hjerte,
at min sjæl har trøst deraf,
som kan lindre al min smerte,
når jeg mindes kun din grav
og betænker, hvor du lå
udi dødens fæle vrå
og stod op med kraft og ære.
Hvad kan større glæde være.

4 Tak for al din fødsels glæde,
tak for dit det Guddoms-ord,
tak for dåbens hellig væde,
tak for nåden på dit bord,
tak for dødens bitre ve,
tak for din opstandelse,
tak for Himlen, du har inde,
dér skal jeg dig se og finde!
Thomas Kingo 1689.
  

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies