Den kirkelige handling

Amalienborg, den 21. januar 2006

DÅB
I CHRISTIANSBORG SLOTSKIRKE
LØRDAG DEN 21. JANUAR 2006

Dåbshandlingen forestås af biskoppen over Københavns
Stift, Erik Norman Svendsen.

Medvirkende:
Københavns Drengekor Det Kongelige Kantori under
ledelse af domkantor Ebbe Munk.
Organist Jakob Lorentzen, Holmens kirke (orgel).
Den Kongelige Livgardes Messingensemble.
Helen Davies Mikkelborg og Tine Rehling (harpe).
Under salmesangen medvirker Holmens Kirkes Kantori.
Kompositionerne af Palle Mikkelborg og Fuzzy (Jens
Wilhelm Pedersen) fra 2006 er tilegnet den nyfødte
prins.

Mens gæsterne ankommer, fremfører koret P.E. Lange-
Müller: „Før mig, barn, til Betlehem“ (gammel julevise/
tekst Ernst von der Recke), Michael Prætorius: „En rose
så jeg skyde“ (tekst Thomas Laub og Uffe Hansen), Niels
la Cour: „I sne står urt og busk i skjul“ (tekst B.S. Ingemann).
Imellem korsangene improviserer organisten på
Slotskirkens lille orgel.

Når Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige
Højhed Prinsgemalen træder ind i kirken, fremføres
„Kyrie“ fra Pierluigi da Palestrina’s Marcellus-messe.

Når Deres Kongelige Højheder Kronprinsen og Kronprinsessen
træder ind i kirken, synger koret „Her kommer,
Jesus, dine små“ i korarrangement af Michael
Bojesen:

1. Her kommer, Jesus, dine små,
til dig i Betlehem at gå;
oplys enhver i sjæl og sind
at finde vejen til dig ind.

2. Vi løber dig med sang imod
og kysser støvet for din fod;
o salig stund, o klare nat,
da du blev født, vor sjæleskat!

3. Så drag os ganske til dig hen,
o Jesus, du vor sjæleven,
at hver af os så inderlig
i troen må omfavne dig.

4. Lad verden ej med al sin magt
os rokke fra vor dåbes pagt,
men giv, at al vor længsel må
til dig, til dig alene stå!

H.A. Brorson 1732. Mel. J.A.P. Schulz 1786.

MENIGHEDEN SYNGER

1. I østen stiger solen op:
Den spreder guld på sky,
går over hav og bjergetop,
går over land og by.

2. Den kommer fra den favre kyst,
hvor Paradiset lå;
den bringer lys og liv og lyst
til store og til små.

3. Den hilser os endnu så smukt
fra Edens morgenrød,
hvor træet stod med evig frugt,
hvor livets væld udflød.

4. Den hilser os fra lysets hjem,
hvor størst Guds lys oprandt
med stjernen over Betlehem,
som østens vise fandt.

5. Og med Guds sol udgår fra øst
en himmelsk glans på jord,
et glimt fra Paradisets kyst,
hvor livets abild gror.

6. Og alle stjerner neje sig,
hvor østens sol går frem:
den synes dem hin stjerne lig,
der stod ved Betlehem.

7. Du soles sol fra Betlehem!
Hav tak og lov og pris
for hvert et glimt fra lysets hjem
og fra dit Paradis!

B.S. Ingemann 1837.

BISKOPPEN OVER KØBENHAVNS STIFT,
ERIK NORMAN SVENDSEN, TALER

MENIGHEDEN SYNGER

1. Op, al den ting, som Gud har gjort,
hans herlighed at prise!
Det mindste, han har skabt, er stort
og kan hans magt bevise.

2. Gik alle konger frem på rad
i deres magt og vælde,
de mægted ej det mindste blad
at sætte på en nælde.

3. Det mindste græs jeg undrer på
i skove og i dale,
hvor skulle jeg den visdom få
om det kun ret at tale?

4. Hvad skal jeg sige, når jeg ser,
at alle skove vrimle,
de mange fuglesving, der sker
op under Herrens himle?

5. Hvad skal jeg sige, når jeg går
blandt blomsterne i enge,
når fuglesangen sammenslår
som tusind harpestrenge?

6. Hvad skal jeg sige, når mit sind
i havets dybe grunde
kun dog så lidt kan kige ind
og ser så mange munde?

7. Hvad skal jeg sige, når jeg ser,
hvor stjerneflokken blinker,
hvor mildt enhver imod mig ler
og op til himlen vinker?

8. Hvad skal jeg sige, når jeg op
til Gud i ånden farer,
og ser den store kæmpetrop
af blide engleskarer?

9. Hvad skal jeg sige? mine ord
vil ikke meget sige:
O Gud! hvor er din visdom stor,
din godhed, kraft og rige!

10. Op, stemmer alle folk på jord
med frydetone sammen;
Halleluja, vor Gud er stor!
Og Himlen svare: Amen!

H.A. Brorson 1734

DÅBSHANDLINGEN
LOVPRISNING OG BØN
Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin
store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb
ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.

Lad os alle bede:
Vi takker dig, himmelske Fader, fordi du ved din
enbårne Søn har givet os den hellige dåb, hvori du gør
os til dine børn og skænker os Helligånden med
syndernes forladelse og det evige liv. Vi beder dig: Tag i
nåde mod dette barn, som vi bærer frem for dit åsyn.
Indlem det i din menighed, og bevar det i dit samfund
både her og hisset! Amen.

SKRIFTLÆSNING
Således taler vor Herre Jesus Kristus:
Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor
hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I
døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn,
og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet
jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.

Evangelisten Markus skriver:
Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle
røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus
så det, blev han vred og sagde til dem: „Lad de små
børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for
Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke
tager imod Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet
ikke ind i det.“ Og han tog dem i favn og lagde hænderne
på dem og velsignede dem.

Så vil vi nu hjælpe dette barn til hans velsignelse ved
at døbe det i Faderens og Sønnens og Helligåndens
navn.

KORSTEGNELSE
Modtag det hellige korses tegn både for dit ansigt og
for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den
korsfæstede Herre Jesus Kristus.
Hvad er barnets navn? – N.N.

TROSBEKENDELSE
N.N. Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og
alt hans væsen? – Ja!
Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og
jordens skaber? – Ja!
Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru
Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og
begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden
fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud
Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal
komme at dømme levende og døde? – Ja!
Tror du på Helligånden, den hellige, almindelige
kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets
opstandelse og det evige liv? – Ja!
Vil du døbes på denne tro? – Ja!

N.N. Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens
navn. Amen.

Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som
nu har genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket
dig syndernes forladelse, han styrke dig med sin
nåde til det evige liv! Han bevare din udgang og din
indgang fra nu og til evig tid! Amen.

FADERVOR
Fader vor, du som er i himlene! Helliget vorde dit navn,
komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også
på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os
vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os
ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Thi dit er riget
og magten og æren i evighed! Amen.

Fred være med dig!

FADDERTILTALE
I forældre og faddere til dette barn er nu vidner på, at
det er døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens
navn. I forældre skal oplære jeres barn i den kristne tro
og bede for det, for at det må blive i Kristus, ligesom
det nu ved dåben er indpodet i ham. Og sker det, at
forældrene dør, før barnet bliver voksent, da skal I faddere,
så vidt det står til jer, drage omsorg for, at det oplæres
i den kristne tro.

Fred være med jer!

KOR
Palle Mikkelborg: Dear God, Be Good to Me (for soli, to
harper og kor) over tekst af Frans af Assisi og en anonym
bretonsk bøn.

MENIGHEDEN SYNGER

1. Sov sødt, barnlille!
Lig rolig og stille,
så sødelig sov
som fuglen i skov,
som blomsterne blunde i enge!
Gud Fader har sagt:
Stå, engle, på vagt,
hvor mine de små er i senge!

2. Gudsfingrene grande
slog kors for din pande,
Guds Enbårnes røst
slog kors for dit bryst,
thi skal ingen djævel dig skade;
nu kan i din dåb
med saligheds håb
din sjæl og dit hjerte du bade.

3. Læg hænderne sammen,
da lægger sig amen
til Frelserens bøn,
som stiger i løn
og lyder, hvor englene kvæde;
i Himmerigs kor
det lille Guds-ord
omfavne Guds engle med glæde.

4. Sov sødt, barnlille!
Lig rolig og stille,
og nyn på det navn
med nåden i favn,
al jorden til salighed givet!
Nyn: Jesus er min,
så favr og så fin,
min Jesus er lyset og livet!

N.F.S. Grundtvig 1844, 1850 og 1864
Bearbejdet 1872

KOLLEKT OG VELSIGNELSE
Lad os alle bede!
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig af
hjertens grund, fordi du har ladet os komme til den
nådefulde dåb, hvori du skænkede os syndernes forladelse,
Helligånden og det evige liv for din Søns, Jesu
Kristi, skyld. Vi beder dig: Bevar os i troen, så at vi aldrig
tvivler om denne din gave, og styrk os ved din
Helligånd til at stride mod synden og blive i vor dåbs
nåde, indtil vi bliver til evig tid salige, ved din elskede
Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer
i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og
til evighed.

Svar: Amen.
Præst: Herren være med jer!
Svar: Og med din ånd!
Præst: Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig
nådig!
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!
Svar: Amen, amen, amen.

MENIGHEDEN SYNGER

1. Nu takker alle Gud
med hjerte, mund og hænder,
som overflødigt godt
os uforskyldt tilsender,
som os fra moders liv
og første barndomsstund
i alt vort levneds tid
velsigned mangelund!

2. Den evig rige Gud,
han os fremdeles give
fred og frimodighed,
mens vi er her i live,
så vi i nåde stå
hos ham og på vor bøn
få hjælp i nød og død,
til sidst hans nådeløn!

3. Gud Fader med Guds Søn
og Helligånd tillige
ske tak og lov og pris
i høje Himmerige!
Treenig Gud, som var
og er og bliver, dig
vort takke-offer frem
vi bær’ ydmygelig.

Martin Rinckart omkring 1630.
Dansk 1740. 1885. 1889. 1890.

KOR
Morten Lauridsen: O magnum mysterium (1994).

Deres Kongelige Højheder Kronprinsen og Kronprinsessen
forlader kirken til en Fanfare af Fuzzy, tilegnet den
nyfødte prins.

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies